Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Regionaal Digitaal

Algemene verkoopvoorwaarden uitgegeven door Regionaal Digitaal, gevestigd aan de Pas 56 7273 RG te Haarlo, e-mailadres: info@regionaaldigitaal.nl, BTW nummer NL1014.09.801.B01, KvK nummer: 08153828.

 

1. Toepasselijkheid

a) 1.1 Insat.nl is een handelsnaam van Regionaal Digitaal waarbij in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

b) De aanbieder: Regionaal Digitaal

c) Opdrachtgever: de afnemer van goederen en/of diensten van Regionaal Digitaal

d) Overeenkomst: een schriftelijk, mondelinge of elektronische overeenkomst die tussen opdrachtgever en Regionaal Digitaal tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling die dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.

e) Aanvraag: elke opdracht van de opdrachtgever aan Regionaal Digitaal

f) Producten: goederen of diensten, onderdeel van de overeenkomst en/of order

g) Consument: de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik / privé zaken en/of diensten van Regionaal Digitaal afneemt.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Regionaal Digitaal alsmede op de tussen Regionaal Digitaal en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon-of vestigingsplaats van de bij de overeenkomst betrokken partijen ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig na en indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

1.4 De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover daarover met Regionaal Digitaal schriftelijk overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn, of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.

 

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt de overeenkomst plaats door invulling en ondertekening door de

opdrachtgever van het daartoe bestemd formulier.

2.2 Regionaal Digitaal zal zich inspannen om binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de getekende overeenkomst, de opdrachtgever te benaderen voor het maken van een afspraak tot plaatsing van de hardware.

2.3 De Overeenkomst tussen Regionaal Digitaal en de opdrachtgever komt tot stand op de datum van de ingevulde overeenkomst door opdrachtgever.

2.4 Iedere Internet overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 3, 12 of 24 maanden zoals beschreven in de abonnement overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Iedere opzegging van een abonnement dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

3. Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijden zoals vermeld

op internetsites, offertes, aanbiedingen of anderszins en binnen de looptijd van een actie.

3.2 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld en exclusief verzend-, verpakkings- en transportverzekeringskosten. Indien er sprake is van verzend-, verpakkings- en transportverzekeringskosten worden deze duidelijk vermeld.

3.3 Regionaal Digitaal behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen op ieder moment ook binnen genoemde actieperiodes. Prijsverhogingen na de totstandkoming van het contract worden niet doorberekend aan opdrachtgever, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen

3.4 De betaling van de verschuldigde termijnen geschiedt telkenmale voorafgaand aan de maand waarop de dienstverlening betrekking heeft.

3.5 Bij het aangaan van de overeenkomst betaald opdrachtgever activeringskosten + 1 maand abonnementskosten, uiterlijk 7 dagen na het aanmaken van de activatiecode of 30 dagen na ontvangst van de KA-sa set.

3.6 De verschuldigde kosten van de hardware worden door Regionaal Digitaal maximaal 8 dagen voor de plaatsingsdatum automatisch geïncasseerd.

3.7 Tenzij anders is overeengekomen, zal betaling plaatsvinden door middel van doorlopende automatische incasso bij een bank- of giro-instelling, waartoe Regionaal Digitaal door middel van een schriftelijke  machtiging door de opdrachtgever is gemachtigd.

3.8 Indien geen automatische incasso is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden op de wijze van en binnen de termijn zoals op de factuur is vermeld.

3.9 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 5 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan Regionaal Digitaal kenbaar te worden gemaakt. De opdrachtgever zal betaling van enig in rekening gebracht bedrag, waartegen geen schriftelijk bezwaar kenbaar is gemaakt, nimmer opschorten.

 

4. Niet-tijdige betaling

4.1 Indien de opdrachtgever niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft betaald dan wel indien automatische incasso binnen de op de factuur vermelde termijn niet mogelijk is, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

4.2 Vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 3 % per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Indien degene die de factuur dient te voldoen nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Regionaal Digitaal ter incasso van haar factuur dient te maken, voor rekening van degene die tot betaling van de betreffende factuur gehouden is.

4.3 Regionaal Digitaal is gerechtigd tot (gedeeltelijke) buitengebruikstelling van de dienst of tot ontbinding van (een gedeelte van) de overeenkomst wegens niet tijdige betaling over te gaan nadat de opdrachtgever ook op de betalingsherinnering en hierna volgende aanmaning niet reageert.

4.4 Indien geen betaling is ontvangen met betrekking tot het afgesloten abonnement, is Regionaal Digitaal gerechtigd het abonnement per onmiddellijke ingang te deactiveren. Na ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag zullen tevens € 48,00 heraansluiting kosten in rekening worden gebracht.
5. Fair Acces Policy (FAP)

5.1 Op de satelliet internet abonnementen is een Fair Acces Policy (FAP) van toepassing.

5.2 FAP limieten gelden voor bij elkaar opgetelde download en upload verkeer in een periode van 1 maand. (Activatie datum geldt als begin van de maand)

5.4 Gebruikt opdrachtgever in 1 maand meer data dan is toegestaan, komt opdrachtgever terecht in de FAP en zal de snelheid tijdelijk afnemen tot het moment dat het data verbruik gereset wordt.
6. Zichttermijn voor consumenten

6.1 Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de opdrachtgever, die tevens consument is, het recht de overeenkomst zonder vermelding van reden, binnen 7 werkdagen de opdracht te annuleren.

6.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van het getekend contract door Regionaal Digitaal en duurt 7 werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de consument de verplichtingen van de overeenkomst nakomen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Regionaal Digitaal aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met Regionaal Digitaal.

7.2 Regionaal Digitaal aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele rechten en verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst met Toowaytm en/of Eutelsat.

7.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Regionaal Digitaal of van leidinggevende ondergeschikten van Regionaal Digitaal. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers kan Regionaal Digitaal op geen enkele wijze binden.

7.4 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Regionaal Digitaal geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Regionaal Digitaal in geval van overmacht.

 

8. Duur en einde

8.1 De duur van de overeenkomst bedraagt voor de Thuis abonnementen Koop 3 maanden, tenzij anders overeen gekomen.

8.2 Abonnement dient binnen 30 dagen na ontvangst van de KA-sat installatie set geactiveerd te worden, indien dit niet gebeurt, starten de abonnement kosten 30 dagen na ontvangst van de nstallatie kit.
8.3 De duur van de overeenkomst bedraagt voor de Pro abonnementen 12 maanden, tenzij anders overeen gekomen.

8.4 Na afloop van de overeenkomst zal het abonnement telkens verlengt worden met 1 maand tenzij en totdat een der partijen schriftelijk en met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand de overeenkomst beëindigd.

8.5 Indien de overeenkomst door de opdrachtgever voor het einde van de overeenkomst periode wordt opgezegd, zal de opdrachtgever een beëindigingvergoeding ter waarde van 3 maal de kosten van het maandabonnement verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijk door Regionaal Digitaal geleden schade hoger is dan de eerder genoemde beëindigingvergoeding, is Regionaal Digitaal gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen.

8.6 Na beëindigen van een thuis abonnement Huur overeenkomst dient het modem en de TRIA (zilveren kop op de arm) terug gestuurd te worden. Regionaal Digitaal stuurt hiervoor een porto vrije zak die binnen 14 dagen na de-activatie van het modem terug gestuurd dient te worden. Indien de apparatuur niet door Regionaal Digitaal ontvangen wordt brengt Regionaal Digitaal € 300 aan kosten in rekening.

8.7 Zowel de opdrachtgever als Regionaal Digitaal zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, dient eerst een schriftelijke aanmaning te worden verzonden behoudens het geval waarin reeds een herinnering is verzonden.

8.8 Regionaal Digitaal is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van faillissement, surseance van betaling of toepassing wettelijke schuldsanering van de opdrachtgever, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de overeenkomst.

9. Contract overname

9.1 De Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen of in onder aanneming uit te besteden aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Regionaal Digitaal, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

9.2 Regionaal Digitaal is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de opdrachtgever de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde of in onder aanneming uit te besteden. In het geval de opdrachtgever een persoon is die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden indien Regionaal Digitaal gebruik maakt van haar recht verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

10. Overmacht

10.1 In het geval van een overmacht toestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte
te stellen.

10.2 Indien de overmacht toestand, langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben zowel de opdrachtgever als Regionaal Digitaal het recht de overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de overmacht toestand dit rechtvaardigt.

10.3 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Regionaal Digitaal niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van Regionaal Digitaal, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Regionaal Digitaal komt. Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat Regionaal Digitaal door een, al dan niet toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
Onder overmacht wordt verder onder meer begrepen:
a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b) vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Regionaal Digitaal;
c) transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Regionaal Digitaal toe, of van Regionaal Digitaal naar opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd;
d) gebrek en/of storingen in enig middel van datacommunicatie, productie
e) of energievoorziening;
f) de aanvraag van de opdrachtgever niet door Toowaytm en/of Eutelsat wordt gehonoreerd.

10.4 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding

10.5 Regionaal Digitaal zal nimmer jegens derden aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Regionaal Digitaal jegens de opdrachtgever zou zijn.

11. Reclame

11.1 De opdrachtgever heeft de verplichting bij levering van de hardware onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen, dienen door de opdrachtgever terstond aan Regionaal Digitaal schriftelijk en gemotiveerd, direct na ontdekking, per email dan wel schriftelijk te worden medegedeeld.

11.2 Indien de opdrachtgever binnen de bovengenoemde termijn aantoont dat de hardware niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Regionaal Digitaal de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan binnen dertig werkdagen te restitueren.

11.3 Indien de opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Regionaal Digitaal geleverde hardware heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd.

11.4 In geval van geringe afwijkingen van de bestelling, zoals in kleur, decoratie, maatvoering ten aanzien van de door Regionaal Digitaal geleverde zaken heeft de opdrachtgever geen recht op reclame of andere aanspraken.

12. Garantie

12.1 Regionaal Digitaal garandeert dat de door haar geleverde hardware voldoen aan de eisen van de

bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid bedoeld.

12.2 Op elk van de Regionaal Digitaal geleverde zaken geldt de fabrieksgarantietermijn en de voorwaarden die de fabriek stelt aan de uitoefening van de garantie. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de opdrachtgever toekent.

12.3 Onverminderd het geen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de opdrachtgever geen beroep doen op de bovengenoemde garantiebepalingen indien:

a) de opdrachtgever wijzigingen aan de hardware heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen;

b) de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;

c) de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of vochtschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;

d) de opdrachtgever de hardware heeft verwaarloosd;

e) de opdrachtgever de hardware op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de opdrachtgever behoort te komen.

12.4 Regionaal Digitaal draagt op verzoek zorg voor reparatie van defecte hardware. De opdrachtgever dient daartoe de hardware naar Regionaal Digitaal te zenden met daarbij gevoegd een aankoopfactuur en reparatie aanmeldformulier. Deze vindt u op de site www.Regionaal Digitaal onder downloads. Dit formulier dient volledig en duidelijk ingevuld te worden. De kosten voor het transport naar Regionaal Digitaal komen voor rekening van de opdrachtgever. De kosten voor het transport van Regionaal Digitaal naar de opdrachtgever komen voor rekening van Regionaal Digitaal.

12.5 Regionaal Digitaal zal de hardware doorzenden naar een door de fabrikant aangewezen reparateur.

12.6 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat door Regionaal Digitaal geleverde hardware bij ontvangst reeds een defect vertoont (zgn. DOA, Dead On Arrival) DOA hardware wordt omgeruild. U dient de DOA binnen 24 uur aan te melden via het contact formulier op de website www.Regionaal Digitaal of telefonisch via nummer 0545712315

12.7 Regionaal Digitaal is gerechtigd ter reparatie aangeboden hardware in bewaring te houden totdat de opdrachtgever de eventueel uit de reparatie voortvloeiende kosten welke niet onder de garantie vallen heeft voldaan aan Regionaal Digitaal. Regionaal Digitaal behoudt zich het recht voor na 3 maanden de vordering via de verkoop van het product te incasseren.

12.8 Tijdens de periode dat de opdrachtgever geen beschikking heeft over de hardware worden abonnementskosten op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht door Regionaal Digitaal. Defecte hardware is geen grond voor schadevergoeding van de overeenkomst.

13. Privacy
13.1 Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van het privacy beleid van Regionaal Digitaal en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens, welke te vinden zijn op www.Regionaal Digitaal/privacybeleid.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

14.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten na 1 januari 2013.

15. Klachtenregeling

15.1 Bij klachten kan opdrachtgever contact opnemen met Regionaal Digitaal, telefoonnummer 0545 712315 , emailadres: info@regionaaldigitaal.nl, de Pas 56 7273 RG Haarlo.

15.2 Klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld. Indien er sprake is van vertraging wordt opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht door Regionaal Digitaal